Wyrażam zgodę na przetwarzanie mioch danych osobowych , w szczególności imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przekazywania informacji marketingowych przez Europapier Sp. z o.o., ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew. * »

* pola obowiązkowe

Jak kupować

Jeśli nie masz jeszcze konta w naszym sklepie, koniecznie skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub zadzwon pod numer 801 989 800.

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

wersja zaktualizowana w dniu 27 czerwca 2014 r.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. O ile w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży ( OWS ) mowa jest o poniższych definicjach, należy przez nie rozumieć:
  • sprzedawca: Europapier sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul: 30 Stycznia 35, zarejestrowaną w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000112435
  • kupujący: osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • cena: wartość wyrażona w złotych polskich lub euro za daną jednostkę towaru, podawana bez należnych podatków i opłat (netto). Dla przeliczenia z EUR na PLN stosuje się kurs sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
  • towar: surowiec lub produkt będący w ofercie sprzedażowej sprzedawcy, w szczególności podany w formie oferty lub wraz z cennikiem,
  • transport: środki transportu należące do sprzedawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie i ryzyko, wartość netto – suma cen sprzedawanych i dostarczanych towarów.
 2. Jeżeli kupujący zawarł ze sprzedawcą generalną umowę sprzedaży lub regulującą inne kwestie współpracy, to w przypadku sprzeczności jej postanowień z OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą i kupującym dochodzi po ustaleniu wszystkich istotnych postanowień umowy, jak też ewentualnie warunków dodatkowych oraz potwierdzeniu tych ustaleń przez właściwą osobę ze strony sprzedawcy oraz kupującego.
 2. Zamówienia kupującego mogą być składane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą faksu i powinny zawierać, co najmniej:
  • określenie kupującego z danymi adresowymi oraz NIP,
  • miejsce ( adres ) i termin dostawy, o ile nie jest to siedziba kupującego,
  • termin dostawy,
  • ilość i rodzaj zamawianego towaru wraz z wszystkimi cechami, właściwymi dla poprawnej identyfikacji przedmiotu sprzedaży,
  • czytelny podpis i nr tel. osoby zamawiającej towar (nie dotyczy poczty elektronicznej)
 3. Zamówienia i ich przyjęcie, w celu zawarcia umowy, muszą zostać potwierdzone przez pracownika sprzedawcy, zgodnie z § 2 ust.1 OWS.
 4. Sprzedawca może złożyć zastrzeżenia, co do zamówienia w terminie do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez kupującego.
 5. Zamówienia mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni wolnych, na podstawie decyzji zarządu sprzedającego.
 6. Każda dostawa dokumentowana będzie fakturą VAT.

 

§ 3 DOSTAWA, TRANSPORT, REZERWACJA TOWARU

 1. Dostawy do miejsc ustalonych przy zawarciu umowy sprzedaży (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) odbywają się na koszt i ryzyko sprzedawcy z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 OWS
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w chwili wydania towaru w miejscu dostawy lub w przypadku odbioru towaru przez kupującego, w chwili wydania z magazynu.
 3. Sprzedawca może:
  1. obciążyć kupującego kosztem transportu towaru w wysokości:
   • 50 zł. ( netto ), jeśli wartość netto dostarczanego towaru jest niższa, niż:
    - 1000 zł – w przypadku towaru z grupy asortymentu działu opakowań i poligrafii,
    - 500 zł –  w przypadku towaru z grupy Office i Media Reklamowe
    - 200 zł - w przypadku towaru z grupy Design
   • 1% wartości netto każdego towaru, ujętego na danej fakturze VAT, lubodmówić zawarcia umowy sprzedaży
 4. Opłata transportowa, wskazana w § 3 p. 3a i b, jest elementem umowy, w rozumieniu § 2 ust. 1 OWS, odrębnym od ceny.
 5. Sprzedawca w ramach usługi transportowej nie świadczy usługi rozładunku towaru.
 6. Sprzedawca może na wniosek kupującego dokonać rezerwacji danego towaru do 2 dni roboczych od zgłoszenia takiego wniosku. Rezerwacja może dotyczyć wyłącznie standardowego towaru znajdującego się w magazynie sprzedawcy.
 7. W przypadku nie dokonania odbioru towaru, lub odmowy jego przyjęcia, stanowiącego ze strony sprzedawcy wykonanie zawartej umowy, może on obciążyć kupującego wszystkimi kosztami, związanymi z opóźnieniem kupującego. W przypadkach, gdy opóźnienie to przekroczy 2 tygodnie od dnia postawieniatowaru do dyspozycji kupującego sprzedawca pozostawi sprzedany, nieodebrany towar w swoim magazynie na koszt i ryzyko kupującego lub od umowy odstąpi.
 8. Dostawę uważa się za zgodną z zamówieniem, gdy dostarczana ilość i jakość towaru mieści się w granicach tolerancji ( waga, gramatura, ilość arkuszy, itp.) stosowanych dla tego rodzaju towaru przez jego producenta.
 9. Kupujący ma prawo, za zgodą sprzedającego, na podstawie wypełnionego formularza zwrotu, zwrócić zakupiony towar.10. W przypadku, gdy zwracany towar jest odbierany przez sprzedającego, kupujący poniesie opłatę  w wysokości 280 zł. ( netto ) za każdą odbieraną tonę towaru jednak, nie mniej niż 100 zł. ( netto ).

 

§ 4 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji dotyczących sprzedawanego towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy sprzedanej, w przypadku:
  • gdy chodzi o wady jawne, dające się zauważyć w chwili dostarczenia towaru – pod warunkiem odnotowania tego faktu na dokumencie dostawy ( WZ ),
  • gdy chodzi o wady jawne, ujawnione w dalszym toku produkcji lub dystrybucji towaru – pod warunkiem zgłoszenia wady w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 3 dni od wykrycia wady,
  • wady ukryte – pod warunkiem zgłoszenia wady w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 3 dni od daty wykrycia wady.
 3. W przypadku wad określonych w § 4 ust. 2 b i c OWS, warunkiem odpowiedzialności sprzedawcy, jest przedstawienie etykiet z opakowań zbiorczych, w których znajdował się towar ( etykiety producenta ),
 4. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady jest wyłączona w całości w przypadku sprzedaży towaru niepełnowartościowego lub stanowiącego końcówki serii danego asortymentu u producenta. O takich właściwościach towaru sprzedawca zobowiązany jest poinformować przy zawarciu umowy lub w przedstawianej ofercie.
 5. W przypadku wad, za które odpowiedzialność ponosi producent towaru, dla odpowiedzialności sprzedawcy, wymagane jest, oprócz warunku, określonego w § 4 ust. 3 OWS:
  • przesłanie listem lub faksem do sprzedawcy, wypełnionego protokołu reklamacyjnego, określonego przez sprzedawcę,
  • przekazanie właściwych próbek towaru ( w formie zadrukowanej i niezadrukowanej – w przypadku towaru do tego służącego )
 6. Sprzedawca prześle do producenta pełną informację, etykiety oraz próbki wadliwego towaru oraz poinformuje kupującego o wszelkich, istotnych decyzjach producenta, dotyczących wadliwego towaru.
 7. W przypadku uznania wadliwości towaru, sprzedawca wystawi stosowny dokument księgowy lub dokona wymiany towaru na wolny od wad.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy ilość zużytego towaru pomimo wady przekracza 10 % jego zakupionej ilości.
 9. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru, nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty jego ceny.
 10. Roszczenia odszkodowawcze kupującego wobec sprzedawcy, wynikające z wad sprzedanego towaru, ograniczone są do jego wartości, wyrażonej w cenie sprzedaży wadliwego towaru.

 

§ 5 FINANSOWANIE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż swoich produktów w oparciu o sprzedaż gotówkową oraz kredyt handlowy.
 2. Warunki finansowania sprzedaży należą do wyłącznych kompetencji sprzedawcy, który ma prawo - według własnej oceny ryzyka - do modyfikowania tych warunków lub czasowego wstrzymania dostaw towaru.
 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego przez sprzedawcę.
 4. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.
 5. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich roszczeń wobec sprzedawcy z roszczeniami należnymi sprzedawcy z tytułu ceny towaru, bez zgody sprzedawcy.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące powstać na skutek współpracy gospodarczej rozpatrywane będą przez właściwe funkcjonalnie sądy dla siedziby sprzedawcy lub dla miast Lublin lub Poznań – wg wyboru sprzedawcy.
 2. OWS wchodzą w życie z dniem 3 października 2011 r. i dotyczą umów zawartych od tej daty.

© Europapier Polska Sp.z.o.o.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.